🇪🇬 Egypt Area Code

From Chahaoba

Area Code, Long-distance Call VoIP, Mobile/Cellular Locator and Telephone Number of Egypt.

🔗 References:

Egypt International Dialing Code

 • Name: Egypt 🇪🇬
 • Code: 20, also +20, 0020, 00 20, 00-20, +20-, +0020, 020, 00020, 011-20 etc.

General Information

 • Country code (CC): +20
 • International access code: 00
 • national access code: 0
 • NDC = National destination code (Area/Operator code)
SN = Subscriber Number
N(S)N = National (significant) number = NDC - SN
 • Format of international numbers: CC - NDC - SN
 • Example: Fixed phone: ++20 2 3534 4239
Mobile phone: +20 12 2393 6582
 • When making long-distance calls in Egypt, the prefix 0 for domestic calls and 00 for international calls are used.

Geographic number - Area code

Area Code Area N(S)N Length International Format
2 Cairo 9 +20 2 XXXX XXXX
3 Alexandria 8 +20 3 XXX XXXX
13 Qalyubia  9 +20 13 XXX XXXX
40 Gharbia  9 +20 40 XXX XXXX
45 Beheira 9 +20 45 XXX XXXX
46 Mersa Matruh 9 +20 46 XXX XXXX
47 Kafr El Sheikh 9 +20 47 XXX XXXX
48 Monufia 9 +20 48 XXX XXXX
50 Dakahlia 9 +20 50 XXX XXXX
55 Sharqia 9 +20 55 XXX XXXX
57 Damietta 8 +20 57 XXX XXX
62 Suez 9 +20 62 XXX XXXX
64 Ismailia 9 +20 64 XXX XXXX
65 Red Sea 9 +20 65 XXX XXXX
66 Port Said 9 +20 66 XXX XXXX
68 North Sinai 9 +20 68 XXX XXXX
69 South Sinai 9 +20 69 XXX XXXX
82 Beni Suef 9 +20 82 XXX XXXX
84 Faiyum 9 +20 84 XXX XXXX
86 Minya 9 +20 86 XXX XXXX
88 Asyut 9 +20 88 XXX XXXX
92 New Valley 9 +20 92 XXX XXXX
93 Sohag 9 +20 93 XXX XXXX
95 Luxor 9 +20 95 XXX XXXX
96 Qena 9 +20 96 XXX XXXX
97 Aswan 9 +20 97 XXX XXXX

Mobile telephony service

 • The N(S)N number Length of the mobile phone in Egypt is 10 digits.
Operator NDC Local call International Format
Vodafone 10 010 XXXX XXXX +20 10 XXXX XXXX
Etisalat 11 011 XXXX XXXX +20 11 XXXX XXXX
Orange 12 012 XXXX XXXX +20 12 XXXX XXXX
Telecom Egypt 15 015 XXXX XXXX +20 15 XXXX XXXX

Other service

NDC N(S)N Length Service
1XX 3 Emergency Numbers
16XXX 5 Short Numbers
19XXX 5 Short numbers
0777 8 Free internet Numbers
0707 8 Free internet Numbers
0800 11 Premium rate numbers
0900 9 Premium rate numbers

Important & Emergency Numbers

Phone number Service
122 Police
125 Fire brigade
140, 141 Telephone directory inquiry
123 Ambulance
129 Gas repair
121 Power repair

Phone Call Instruction

Phone calls from Egypt

When making long-distance calls in Egypt, the prefix 0 for domestic calls and 00 for international calls are used.

 • Local call: XXXX XXXX (local number)
 • National long-distance calls in Egypt: 0 - area code - subscriber number
For the mobile phones: 0 - mobile number
 • From Egypt to abroad: 00 (or +) - country code - area code (if any) - phone number

To call Egypt from abroad

To call Egypt from abroad, the international access code depends on which country you are in. Please check the Country Codes List.

Dial the international access code or the plus sign (+) at first, then 20, then dial the area code and the phone number.

 • For example: How to call Egypt from the USA:
011 (or +) - 20 - area code - subscriber number
011 (or +) - 20 - mobile number

Reference Links

Discussion about "Egypt"

None Discussion Now

Add DiscussionAdd Discussion

This website provides information about country code, area code, details of numbering plan and tips for how-to-dial. This is your complete guide to call anywhere in the world. Simply find and click the country name you wish to call. You'll find instructions on how to call that country using its country code, as well as other helpful information like area codes, ISO country codes and so on.